תקנון מועדון לקוחות "מוזה"

ינואר 2021

ברוכים הבאים למועדון הלקוחות "מוזה" של חברת מוזה – חברים יוצרים השראה בע"מ ח.פ. 516315728  (להלן: "מוזה").

1.       כללי

1.1   תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל מועדון הלקוחות של מוזה, כהגדרתו להלן.

1.2   מועדון הלקוחות כולל את המותג "מוזה" וכן כל מותג אחר שיתווסף למועדון.

1.3   המועדון שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי תקנון זה, מעת לעת בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של מנהלי מוזה.

 

2.       הגדרות

"המועדון" או "מועדון הלוקחות" – חברת מוזה – חברים יוצרים השראה בע"מ ח.פ. 516315728, על מנהליה.

"כרטיס מועדון" – כרטיס וירטואלי, אשר התמורה בגין שנת חברות במועדון שולמה במועד רכישתו, שייטען בנקודות או בהטבות או בסכום כסף ששולם עבורו בכל עסקה שתבוצע על ידי הלקוח, וניתן למימוש במלוא הסכום הטעון.

"נקודות Cash Back " – נקודות וירטואליות הניתנות לצבירה על כרטיס המועדון באמצעות ביצוע רכישות מוצרים שיציע המועדון או במסגרת "חבר מביא חבר" או רכישת "כרטיס מתנה" או בכל דרך אחרת שהמועדון יקבע שניתן לצבור באמצעותה נקודות.

"מוצרים" – קורסים וסדנאות ייעודיות, אימונים זוגיים או קבוצתיים או אישיים, אירועים חווייתיים, פאנלים, ערבים ממוקדים, השתלמויות, מדריכים, חוברות וכל מוצר אחר של המועדון, בין אם המוצר בבעלותו ובין אם המועדון מוכר מוצר עבור חברה אחרת.

"חבר" – לקוח אשר הצטרף למועדון באמצעות תשלום דמי חברות המחזיק בכרטיס מועדון תקף.

"רכישה מזכה בצבירת נקודות"  – רכישה במזומן או בכרטיס אשראי של מוצרי המועדון. לא כל רכישה תהא "רכישה מזכה" והמוצרים שרכישתם תחשב "רכישה מזכה" ייקבעו באופן שוטף ע"י המועדון, לפי שיקול דעתו הבלעדי. לחבר לא תהיה האפשרות לבחור האם הרכישה אותה הוא מבצע תיחשב רכישה מזכה, כהגדרתה לעיל, אם לאו.

 

3.       הצטרפות וחברות במועדון

3.1   חבר במועדון

א.      כל אדם פרטי מגיל 18 ומעלה, אשר שילם בגין החברות במועדון סכום שנתי בסך של 1,680 ₪ כולל מע"מ, מילא וחתם על טופס הצטרפות למועדון, עמד במכלול תנאי המועדון בהתאם לתקנון זה וקיבל לידיו כרטיס מועדון. החברות תפקע באופן אוטומטי בתום 12 חודשים קלנדריים ממועד ההרשמה והתשלום. החבר מסכים כי בטרם פקיעת החברות, המועדון ישלח לו דיוור בקשר להארכת החברות במועדון לשנה נוספת.

ב.      מובהר כי כל אדם זכאי לכרטיס מועדון אחד בלבד, ולא יתאפשר צירופו של אדם אשר רשום במאגר המידע הנוגע למועדון הלקוחות כחבר מועדון קיים. ככל שתמה תקופת החברות של החבר ולאחר תקופה שבה הוא אינו חבר, הוא מבקש להתקבל לחברות שוב – אין מניעה לקבלו כחבר.

ג.        לקוחות אשר גילם אינו עולה על 18 והמבקשים להיות חברים במועדון, נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלהם, בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות מכל סוג שהוא, במסגרת המועדון. כל פעילות שתבוצע על ידם במסגרת המועדון מהווה הסכמה שלהם ושל הוריהם ו/או האפוטרופוסים החוקיים שלהם לאמור בתנאי התקנון.

3.2   דמי חבר

ד.      החברות במועדון הינה ליחידים, בתשלום סכום שנתי של 1,680 ₪ (כולל מע"מ), בחלוקה לתשלומים רצופים ושווים של 140 ₪ כ"א.

ה.      חבר המעוניין לבטל את החברות במועדון יפנה לצורך כך למחלקת שירות לקוחות של המועדון וביטול כאמור יהיה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש"ע-2010[MP1] [MP2] .

ו.        ביטל החבר את החברות טרם שחלפו 14 ימים מיום ההצטרפות למועדון יהיה זכאי לקבלת הסכום ששילם בגין דמי החבר, בניכוי דמי ביטול, זאת בתנאי שלא עשה כל שימוש בכרטיס המועדון ולא מימש את ההטבות בו ובכלל זה הטבת הצטרפות, אם ניתנה[MP3] . ככל שהחבר עשה שימוש בכרטיס ומימש הטבות ממועד תחילת חברותו ועד למועד בקשת ביטול החברות, החברות תבוטל רק בתנאי שהחבר יסדיר את תשלום העלות המלאה, על פי מחיר מחירון המועדון, של המוצרים שרכש בהטבת מועדון.

ז.       ביטול החברות לאחר חלוף 14 ימים מיום ההצטרפות למועדון, אינה מזכה בהשבת דמי החבר, לרבות במקרה בו לא נעשה מימוש של הטבת ההצטרפות או כל הטבה אחרת.

ח.      המועדון שומר לעצמו את הזכות לסרב לאשר את רישומו של לקוח כחבר במועדון מכל סיבה שהיא, לפי ראות עיניו בלבד וללא חובת הנמקה וכן את הזכות להפסיק את חברותו של החבר בכל שלב שהוא ומכל סיבה שהיא וללא חובת הנמקה.

ט.      תוקף החברות במועדון הינו ממועד ההצטרפות ועד לתום ביצוע תשלום דמי חבר על ידי החבר. הזכות למימוש הנקודות שמורה לחבר לתקופה של 12 חודשים לאחר סיום החברות במועדון. הזכות למימוש הטבות המועדון מותנה בסוג ההטבה ובתנאי המימוש הקבועים בתקנון זה.

י.        התשלום בגין החברות במועדון יהיה בכרטיס אשראי או העברה בנקאית, עבור שנת החברות. לא יתאפשר תשלום באמצעות אמצעי תשלום אחרים.

יא.   מבצעי המועדון אינם חלים על תשלום בגין דמי החברות במועדון, למשל, לא ניתן לשלם דמי חבר באמצעות נקודות.

יב.    המועדון שומר לעצמו הזכות לעדכן מעת לעת את גובה דמי החבר להגדילם ו/או להקטינם ו/או לבטלם – והכל בכל עת ובהתאם לשיקול דעתם הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת[MP4] .

יג.     לקוח אשר הצטרף למועדון ושילם את דמי החבר ולאחר מכן דמי החבר פחתו ו/או בוטלו לא יהיה החבר זכאי להחזר ו/או להנחה כלשהם על דמי החבר שכבר שילם.

יד.    לקוח אשר הצטרף למועדון ושילם את דמי החבר ולאחר מכן דמי החבר שונו, ימשיך לשלם לפי התעריף שנקבע עימו וזאת עד לתום תקופת ההתחייבות. לאחר תום תקופת ההתחייבות, מחיר דמי החבר יעודכן על פי מחיר דמי החבר שינהיג המועדון באותה עת.

 

3.3   דרכי ההצטרפות למועדון

א.      ניתן להצטרף למועדון באתר המועדון שכתובתו www.muse-fci.co.il או באמצעות פנייה למחלקת שירות לקוחות של המועדון.

ב.      החברות במועדון מותנית, בין היתר, במילוי טופס "הסכם הצטרפות למועדון לקוחות מוזה" הכולל את הפרטים המפורטים להלן: שם מלא – חובה, מגדר, מצב משפחתי, תאריך לידה – חובה, מספר תעודת זהות – חובה, מס' טלפון נייד – חובה,  דואר אלקטרוני – חובה, כתובת מלאה – חובה, חתימה – חובה, תאריך – חובה, והסכמה או אי הסכמה לקבלת דיוור על ידי המועדון – חובה. כל מה שלא נרשם לצידו "חובה" הוא בגדר רשות.

ג.        פרטי חברי המועדון יישמרו בכתב ו/או במדיה מגנטית על פי החלטת החברה וינוהלו על פי המתווה המפורט בסעיף 5 לתקנון זה.

 

3.4   השימוש בכרטיס המועדון

א.      כרטיס המועדון הווירטואלי (להלן: "הכרטיס" או "הכרטיס הווירטואלי" או "כרטיס החבר") הינו אישי ומוגבל ללקוחות פרטיים בלבד אשר אינם לקוחות עסקיים[MP5] .  הכרטיס אינו ניתן להעברה או לשימוש על ידי אחר או באמצעות אחר.

ב.      הכרטיס מקנה הטבות במוצרי המועדון ו/או מוצרים המשווקים על ידי המועדון ו/או חלק מהם, הכל על פי החלטת המועדון מעת לעת.

ג.        חישוב ההטבה יערך בעבור כל כרטיס בנפרד ולא ניתן לאחד רכישות ו/או נקודות זכות כפי שיוגדרו מוגדרות להלן, שבוצעו או נצברו בכרטיסי לקוחות שונים. רק חבר מועדון, בעצמו, רשאי לעשות שימוש בכרטיס החבר ובהטבות המוקנות מכוחו.

ד.      השימוש בכרטיס וקבלת ההטבות מותנה בהזדהות הלקוח כחבר מועדון הלקוחות, בצרוף תעודה מזהה של החבר, ולא תשמע כל טענה לעניין זה.

ה.      כרטיס החבר הוא וירטואלי ואינו "כרטיס חיוב" כמשמעותו בחוק כרטיסי חיוב, תשמ"ו- 1986.

 

4.       הטבות לחברי המועדון; צבירה ומימוש של "נקודות" Cash Back

4.1   הטבת הצטרפות למועדון – ללקוחות חדשים

א.      הטבה בסך של 100 נקודות במעמד החתימה על טופס הבקשה להצטרפות למועדון הלקוחות, הניתנת למימוש במהלך 6 החודשים העוקבים לחודש ההצטרפות למועדון בלבד. הטבת ההצטרפות תישלח לחבר המועדון באמצעות כתובת הדוא"ל שמילא בטופס ההרשמה. הטבת ההצטרפות אינה ניתנת להארכת תוקף וניתן לקבל אותה רק פעם אחת, אלא במקרים חריגים על פי שיקול דעת המועדון. ככל שחבר המועדון הפסיק את חברותו ומבקש להצטרף בשנית במועד מאוחר יותר, לא תינתן שוב הטבת ההצטרפות.

ב.      מימוש ההטבה מותנה בהצגת כרטיס חבר מועדון תקף ותעודה מזהה.

ג.        ההטבה הינה חד פעמית למימוש ורכישה ממוצרי המועדון.

ד.      עדכון ההטבה בכרטיס המועדון תבוצע 2 ימים עסקים ממועד ההצטרפות.

 

 

4.2   הוראות כלליות ביחס להטבת הצטרפות

א.      תנאי ביטול עסקה ושימוש בהטבות ההצטרפות כפופות להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.

ב.      מימוש הטבת יום ההולדת כהגדרתה לעיל יחשב כרכישה מזכה אך ורק ביחס לסכום ששולם בפועל במזומן ו/או באשראי. מימוש הטבת ההצטרפות, לא יחשב כ"רכישה מזכה".

כמו כן, במהלך קיום מבצעים מסוימים במותגי המועדון, כפי שיוגדרו עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המועדון, יהיה המועדון רשאי להגביל את זכותם של חברי המועדון לממש אתהטבת ההצטרפות.

ג.        המועדון שומר לעצמו את הזכות לשנות את ההטבות המנויות בתקנון זה בהתאם לשיקול

דעתו הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת, בכפוף לכל דין.

ד.      יודגש כי הטבת ההצטרפות והטבת יום ההולדת, הינן אישיות ומיועדות לחברי המועדון בלבד בגין הצטרפותם למועדון.

 

4.3   צבירה ומימוש של נקודות Cash Back והטבת "חבר מביא חבר"

א.      עם ההצטרפות למועדון יקבל החבר עבור כל רכישה מזכה במוצרי המועדון נקודות זכות וירטואליות על פי הטבלה המצורפת לתקנון זה כנספח א' (לעיל ולהלן: "נקודות" או "נקודות ווירטואליות").

ב.      חבר המביא [MP6] לכדי רישומו של חבר חדש למועדון, יקבל תגמול חד פעמי, עבור כל חבר שהביא, 30 נקודות ווירטואליות אשר יתווספו לחשבון הנקודות שלו בכרטיס החבר. הנקודות הווירטואליות יתווספו לכרטיס החבר של החבר הוותיק 30 ימי עסקים לאחר שהחבר החדש נרשם ושילם את דמי החבר. ככל שהחבר החדש ביטל את עסקת ההצטרפות למועדון, לא יתווספו לכרטיס החבר של החבר הוותיק נקודות וירטואליות[MP7] .

ג.        צבירה ומימוש של נקודות ווירטואליות תתאפשר על ידי הזדהות כחבר מועדון, ומותנית בהצגת כרטיס מועדון תקף וזיהוי מציג הכרטיס באמצעות תעודה מזהה.

ד.      כחבר ניתן לצבור ולממש נקודות בכל אחד ממוצרי המועדון[MP8] .

ה.      צבירת נקודות כאשר נרכשים מוצרים בהנחה או במסגרת מבצע, יחשב כרכישה מזכה אך ורק ביחס לסכום ששולם בפועל.

ו.        נקודות ווירטואליות הינן נקודות אישיות, בעלות ערך של  ₪1 כל אחת, אותן צובר החבר ובכל מקרה, אינן ניתנות להעברה ו/או לאיחוד ו/או להמרה למזומן ו/או לשובר זיכוי, פרט להעברה מותרת, כהגדרתה להלן. צבירת נקודות ווירטואליות תתבצע בחשבון אחד של הלקוח[MP9] . ככל שהחבר יחוב כלפי רשות המיסים בתשלום מס עבור הטבת הנקודות, החבר יפעל להסדרת עניין זה מול רשות המיסים ולמועדון לא תהיה כל אחריות בעניין זה.

"העברה מותרת" – העברת נקודות וירטואליות לבני משפחה מדרגת קרבה ראשונה לחבר המועדון, ואלו הם והם בלבד: אב, אם, אח, אחות, בן/בת זוג, ילד/ילדה. למען הסר ספק, סבים וסבתות, דודים ודודות וכל בן משפחה אחר, אינו נחשב כבן משפחה מדרגה ראשונה.

ז.       חברי המועדון יורשו לצבור נקודות ו/או לממש נקודות ו/או לממש את הטבות ההצטרפות ו/או ליהנות ממבצעי מועדון ו/או מכל פעילות אחרת הקשורה במועדון אך ורק במסגרת עסקה שתיעשה בכרטיס אשראי ו/או באמצעות העברה בנקאית. בעסקאות מן הסוג המנוי לעיל לא יתקבל תשלום באמצעות אמצעי תשלום אחרים.

ח.      המועדון רשאי לשנות מעת לעת את שיעור הנקודות הנצבר בכל רכישה מזכה, לפי שיקול דעתו הבלעדי לרבות במסגרת מבצעים והטבות שונות, בכפוף לכל דין.

ט.      לא כל המוצרים ניתנים למימוש בנקודות באופן מלא ו/או חלקי. המועדון יקבע באופן שוטף ובלעדי אילו מוצרים ניתן לממש בנקודות ואילו מוצרים אינם ניתנים למימוש.

י.        החברות במועדון תקנה לחבריה זכות ליהנות מכפל מבצעים אלא אם נקבע אחרת בתקנון זה או לא אם יוחלט אחרת על ידי המועדון. למען הסר ספק יובהר, חברי המועדון יורשו לצבור ו/או לממש נקודות ו/או לממש את הטבת ההצטרפות או לממש את הטבת יום ההולדת במקביל ובמצטבר למבצעי המועדון ככל שיהיו באותה העת, אלא אם יוחלט אחרת על ידי המועדון ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המועדון.

יא.   במידה והחבר ניצל יותר נקודות מהמגיע לו לרבות בגין תקלה או שיבוש במחשבי המועדון, רשאי המועדון לדרוש מהחבר החזר כספי בערך של ₪1 עבור כל  נקודת זכות ווירטואלית שנוצלה בטעות, על מנת לכסות את הגירעון בנקודות.

יב.    לגבי מוצרים במבצע/הנחות/קופונים – המחיר הקובע לעניין צבירת נקודות יהא המחיר ששולם בפועל לאחר ההנחה/המבצע/הקופון.

יג.     מימוש נקודות ווירטואליות מותנה בקיומה של יתרת זכות מינימלית של 150 נקודות ווירטואליות הצבורות בחשבונו של החבר. במידה ולאחר מימוש הנקודות תפחת יתרת הנקודות של החבר מתחת ל-150 נקודות, לא יהיה החבר זכאי לממש את שארית הנקודות שנותרו לזכותו, וזאת עד אשר יצטברו ביתרתו לפחות 150 נקודות ווירטואליות[MP10] .

יד.    לא ניתן לממש נקודות באותה העסקה בה נצברו, אלא אך ורק בעסקה מאוחרת ונפרדת. השימוש בנקודות יכול להתבצע אך ורק ברכישה מזכה שלאחר קבלת הנקודות ולא ניתן להשתמש בו לרכישה מזכה באותה העסקה בה נצברו אלא בעסקה נפרדת ומאוחרת.

טו.   במעמד רכישת מוצרים על דרך מימוש נקודות לא תתבצע צבירה של נקודות.

טז.   במסגרת טעינה של כרטיס מתנה ו/או רכישה של אמצעי תשלום אחרים לא ייהנה החבר מהטבות המועדון, לרבות צבירה, מימוש וכיוצ"ב ורכישה כזו לא תחשב כרכישה מזכה.

יז.     מבצעי המועדון לא יחולו על טעינת כרטיסי מתנה ו/או רכישת אמצעי תשלום אחרים.

יח.   למען הסר ספק, מובהר כי טעינת כרטיס מתנה תתאפשר אך ורק במזומן או אשראי או העברה בנקאית או באמצעות ניצול נקודות וירטואליות במלוא הסכום הנטען בכרטיס. ככל שאין לרוכש המתנה נקודות בסכום הרכישה, ניתן לטעון חלק מהכרטיס באמצעות נקודות וירטואליות ואת היתרה באמצעי תשלום אחר, כמפורט בסעיף זה.

יט.   לא תתאפשר צבירה ו/או מימוש נקודות בדיעבד[MP11] , אלא בכפוף להוראות תקנון זה.

ביטול עסקה בגין פריטים אשר נרכשו במסגרת רכישה מזכה יהיה בהתאם למדיניות החזרת מוצרים של מותגי המועדון כפי שתעודכן מעת לעת ובכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש"ע-2010.

כ.      במידה וחבר מועדון יזוכה בגין השבת פריטים שרכש במסגרת רכישה מזכה, יקוזזו/ינוכו נקודות הזכות הווירטואליות אשר ניתנו לו בעבור אותם פריטים מסך נקודות הזכות שנצברו עד לאותה עת בחשבונו. עם מימושו של הזיכוי בידי חבר המועדון, יושבו לחבר נקודות הזכות בהתאם.

כא.  במידה וחבר מועדון יזוכה בגין השבת פריטים שנרכשו על ידי חבר מועדון אחר במסגרת רכישה מזכה, יקוזזו נקודות הזכות לחבר שביצע את הרכישה המקורית, ועם מימושו של הזיכוי יינתנו אותן נקודות הזכות לחבר מממש הזיכוי, בכפוף לכך שבמועד מימוש הזיכוי

הזדהה כחבר מועדון.

כב.   ביטול עסקה שנעשתה באמצעות נקודות ו/או מזומן ו/או כרטיס אשראי יהא כפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 .

 

 

5.       מאגר מידע ודיוורים

א.      בחתימתו על טופס בקשת ההצטרפות למועדון מסכים החבר להיכלל במאגר המידע הרשום הנוגע למועדון הלקוחות.

ב.      האחריות על מילוי הפרטים ועדכונם על גבי טופס הבקשה להצטרפות הינה על החבר אשר מתחייב למסור אך ורק פרטים נכונים ומדויקים. החבר מאשר כי הפרטים שמסר הינם נכונים, עדכניים ומלאים והוא מאשר כי יעדכן בדבר כל שינוי בפרטים אלו. לא תשמע כל טענה כלפי המועדון ו/או מי מטעמו לעניין אי קבלת דיוור ו/או הטבות המועדון, מחמת טעות/ מילוי חלקי/אי מילוי בפרטי זיהוי הלקוח.

ג.        המידע שייאסף אודות החבר, במסגרת הנפקת הכרטיס והשימושים שיעשה בכרטיס ו/או במסגרת מועדון הלקוחות וכן כל נתון שיופק על-סמך ניתוח מידע כאמור יישמר במאגרי המידע של המועדון ו/או גופים אשר יחזיקו כדין במאגרים אלו (להלן: "מאגרי המידע" או "המידע").

ד.      השימוש בנתונים שיימסרו על ידי החבר ואלו שיאספו אודות החבר יעשו בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ "א-1981. מידע זה ישמש את המועדון לצורך ניהול וייעול הקשר עם החבר, פילוח ואפיון הרגלי החבר, למטרות שיווקיות סטטיסטיות ומסחריות וכן לשם מניעת שימושים לא מורשים בכרטיס ו/או בחברות במועדון.

ה.      ידוע לחבר והוא מסכים שהמידע ישמש את המועדון וכן חברות נוספות הקשורות למועדון ו/או חברות מוחזקות על-ידו, והכול כפי שיהיו מעת לעת, בהתאם לתקנון וזאת במסגרת הפעלת הכרטיס, מתן הטבות וקידום עריכת סקרים ומחקרי שוק.

ו.        המידע כהגדרתו לעיל והסכמת החבר לקבלת דיוור ישמשו את המועדון לצורך שליחת חומר שיווקי ו/או פרסומי, לרבות לעניין מבצעים והטבות, בדרך של דיוור ישיר וכן אמצעי מדיה שונים, לרבות בטלפון ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר לרבות SMS, בדואר, בדואר אלקטרוני, וכן בכל הנוגע לשיתופי פעולה עם צדדים שלישיים במסגרת המועדון. כמו כן, החבר מאשר למועדון להעביר את המידע אודותיו למועדון אחר ו/או נוסף שינוהל על-ידי המועדון ו/או חברות או מותגים נוספים של הקשורים למועדון כפי שיהיו מעת לעת.

ז.       ידוע לחבר כי המידע אודותיו יכול שיועבר לצד ג' במקרה בו העביר ו/או המחה המועדון את פעילותו במסגרת מועדון הלקוחות ו/או את זכויותיו וחובותיו כלפי החבר לצד שלישי, ובלבד שצד שלישי זה כאמור יקבל על עצמו את ההוראות המפורטות בתקנון ובתנאי הצטרפות אלה.

ח.      חבר המועדון נתן הסכמתו בחתימתו על טופסי בקשת ההצטרפות למועדון להעביר למועדון את המידע, כהגדרתו לעיל, וכן החבר הסכים ואישר למועדון להעביר את המידע לצורך תפעול הכרטיס ו /או לצורכי שיווק ופרסום וכן לקבלת חומרים שיווקיים.

ט.      פרטי החבר יישארו במאגר המידע של המועדון גם לאחר שתפקע חברותו והמועדון ימשיך לשלוח לחבר הודעות דיוור גם לאחר שתפקע חברותו במועדון, אלא אם החבר יסיר את עצמו מרשימת הדיוור של המועדון.

י.        החבר יהיה רשאי להסיר עצמו מרשימת הדיוור של המועדון באמצעות לחיצה על הקישור באתר המועדון או בהודעת הדיוור, ומילוי אחר הוראות ההסרה.